ورق دابلکس

ورق استیل داپلکس یکی دیگر از انواع ورق های استیل می باشد که دارای ترکیبات شیمیایی و زیر ساخت متوازن و تقریبا نسبت مساوی فریتی و آستنیتی است.

۱- ترکیب شیمیایی بر اساس کروم و لیبدن بالا به ترتیب مقاومت به خوردگی بین دانه ای و خوردگی حفره ای را بهبود می بخشد.

۲- افزودن نیتروژن می تواند به وسیله مکانیسم محلول جامد بین نشین ،سختی ساختار را افزایش داده که در نهایت راندمان مقاومت و چقرمگی را ارتقا می بخشد.

۳- ریز ساختار دو فازی متضمن مقاومت مکانیکی بالا بوده و در مقابل ایجاد حفره و ترک ناشی از شکست خوردگی تحت تنش از خود مقاومت نشان می دهد.

۴- چقرمگی فولادهای داپلکس نسبت به فولادهای زنگ نزن فریتی بالاتر است.اما نسبت به فولادهای زنگ نزن آستنیتی پایین تر است.

انواع فولادهای داپلکس متداول (۲۷۰۷–۲۷۵۰–۲۲۰۵)  می باشد.

داپلکس  ۲۲۰۵ دارای ترکیبات شیمیایی و زیر ساخت متوازن و تقریبا نسبت مساوی فریتی و آستنیتی هستند.

۱-ترکیب شیمیایی بر اساس کروم و لیبدن بالا به ترتیب مقاومت به خوردگی بین دانه ای و خوردگی حفره ای را بهبود می بخشد.۲٫افزودن نیتروژ ن می تواند به وسیله مکانیسم محلول جامد بین نشین ،سختی ساختار را افزایش دادهکه در نهایت راندمان مقاومت و چقرمگی را ارتقا می بخشد.۳٫ریز ساختار دو فازی متضمن مقاومت مکانیکی بالا بودهو در مقابل ایجاد حفره و ترک ناشی از شکست خوردگی تحت تنش از خود مقاومت نشان می دهد.۴٫چقرمگی فولادهای داپلکس نسبت به فولادهای زنگ نزن فریتی بالاتر است.اما نسبت به فولادهای زنگ نزن آستنیتی پایین تر است..انواع فولادهای داپلکس متداول (۲۷۰۷–۲۷۵۰–۲۲۰۵)  می باشد.

هنگامی که عملیات حرارتی به درستی در مورد فولاد زنگ نزن داپلکس ۲۲۰۵ اعمال می شود در ساختار متالوژی آن آستنیت و فریت به طور مساوی ایجاد خواهد شد.

ساختار مورد نظر ۲۲۰۵ را در مقابل شکست خوردگی تحت تنش scc مقاومتر از فولادهای زنگ نزن آستنیتی نظیر ۳۰۴ و ۳۱۶ می نماید.فولاد ۲۲۰۵ به صورت بسیار قابل توجهی در محیط های حاوی یون کلر و سولفید هیدروژن مانند محیط های دریایی، استخراج نفت و گاز مقاوم و کاربرد دارد.

جهت استعلام قیمت روز و نحوه پرداخت، لطفاً با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید

فهرست