لوله درزدار چیست ؟

لوله ها برای انتقال سیالات استفاده می شوند که دارای روش های متفاوت تولیدی می باشند که در این مقاله به روش تولید لوله درزدار پرداخته اییم.

لوله درزدار با استفاده از فرم دهی و جوش دادن ورق های فولادی تولید می شوند و برخلاف لوله های بدون درز مانیسمان دارای خط جوش می باشند.

روش تولید لوله های سیاه درزدار به صورت مستقیم یا اسپیرال است که هزینه تولید به روش اسپیرال کمتر است.این لوله ها در انواع لوله سیاه درزدار سبک ، لوله سیاه درزدار سنگین و لوله سیاه درزدار API تولید می شوند.

از لوله های سیاه درزدار عمدتا در خطوط آبرسانی گرم و سرد، ستون های برق تاسیسات ساختمانی، موتورخانه و گازرسانی ساختمان ها استفاده می شود.

ردیفنام محصولسایز (اینچ)ضخامت (mm)استانداردقیمت روز
45لوله درز مستقیم1/22.8صنعتیتماس بگیرید
46لوله درز مستقیم3/42.9تست گاز APIتماس بگیرید
47لوله درز مستقیم22.9تست گاز APIتماس بگیرید
43لوله درز مستقیم1 1/42.8تست گاز خانگیتماس بگیرید
44لوله درز مستقیم1/22.8تست گاز APIتماس بگیرید
41لوله درز مستقیم62.5_تماس بگیرید
42لوله درز مستقیم12.8تست گاز خانگیتماس بگیرید
39لوله درز مستقیم52.5_تماس بگیرید
40لوله درز مستقیم62.5صنعتیتماس بگیرید
36لوله درز مستقیم32.5_تماس بگیرید
37لوله درز مستقیم42.5صنعتیتماس بگیرید
38لوله درز مستقیم52.5صنعتیتماس بگیرید
34لوله درز مستقیم3.52.5_تماس بگیرید
35لوله درز مستقیم32.5صنعتیتماس بگیرید
32لوله درز مستقیم2 1/22.5صنعتیتماس بگیرید
33لوله درز مستقیم2 1/22.5_تماس بگیرید
29لوله درز مستقیم22.5صنعتیتماس بگیرید
30لوله درز مستقیم22.5_تماس بگیرید
31لوله درز مستقیم2 1/22.5تست آبتماس بگیرید
27لوله درز مستقیم1 1/42.5DIN 2440تماس بگیرید
28لوله درز مستقیم22.5تست آبتماس بگیرید
25لوله درز مستقیم1 1/42.5صنعتیتماس بگیرید
26لوله درز مستقیم1 1/42.5تست آبتماس بگیرید
23لوله درز مستقیم1 1/22.5تست آبتماس بگیرید
24لوله درز مستقیم1 1/22.5صنعتیتماس بگیرید
20لوله درز مستقیم3/42.5_تماس بگیرید
21لوله درز مستقیم12.5تست آبتماس بگیرید
22لوله درز مستقیم12.5صنعتیتماس بگیرید
18لوله درز مستقیم3/42.5تست آبتماس بگیرید
19لوله درز مستقیم3/42.5تست گاز خانگیتماس بگیرید
16لوله درز مستقیم1/22.5_تماس بگیرید
17لوله درز مستقیم3/42.5صنعتیتماس بگیرید
14لوله درز مستقیم1/22.5صنعتیتماس بگیرید
15لوله درز مستقیم1/22.5تست آبتماس بگیرید
11لوله درز مستقیم2 1/22صنعتیتماس بگیرید
12لوله درز مستقیم42صنعتیتماس بگیرید
13لوله درز مستقیم1/22.5تست گاز خانگیتماس بگیرید
9لوله درز مستقیم22صنعتیتماس بگیرید
10لوله درز مستقیم22_تماس بگیرید
7لوله درز مستقیم1 1/22صنعتیتماس بگیرید
8لوله درز مستقیم1 1/42صنعتیتماس بگیرید
5لوله درز مستقیم12تست آبتماس بگیرید
6لوله درز مستقیم12صنعتیتماس بگیرید
2لوله درز مستقیم1/22تست آبتماس بگیرید
3لوله درز مستقیم3/42تست آبتماس بگیرید
4لوله درز مستقیم3/42صنعتیتماس بگیرید
1لوله درز مستقیم1/22صنعتیتماس بگیرید
ردیفنام محصولسایز (اینچ)ضخامت (mm)استانداردقیمت روز
59لوله درز مستقیم66صنعتیتماس بگیرید
57لوله درز مستقیم46صنعتیتماس بگیرید
58لوله درز مستقیم56صنعتیتماس بگیرید
55لوله درز مستقیم2 1/26صنعتیتماس بگیرید
56لوله درز مستقیم36صنعتیتماس بگیرید
52لوله درز مستقیم65صنعتیتماس بگیرید
53لوله درز مستقیم35صنعتیتماس بگیرید
54لوله درز مستقیم145_تماس بگیرید
50لوله درز مستقیم45صنعتیتماس بگیرید
51لوله درز مستقیم55صنعتیتماس بگیرید
48لوله درز مستقیم184_تماس بگیرید
49لوله درز مستقیم2 1/25صنعتیتماس بگیرید
45لوله درز مستقیم54تست آبتماس بگیرید
46لوله درز مستقیم64صنعتیتماس بگیرید
47لوله درز مستقیم64تست آبتماس بگیرید
43لوله درز مستقیم44تست آبتماس بگیرید
44لوله درز مستقیم54صنعتیتماس بگیرید
41لوله درز مستقیم34تست آبتماس بگیرید
42لوله درز مستقیم44صنعتیتماس بگیرید
39لوله درز مستقیم2 1/24تست آبتماس بگیرید
40لوله درز مستقیم34صنعتیتماس بگیرید
36لوله درز مستقیم24صنعتیتماس بگیرید
37لوله درز مستقیم24تست آبتماس بگیرید
38لوله درز مستقیم2 1/24صنعتیتماس بگیرید
34لوله درز مستقیم1 1/43.6تست گاز APIتماس بگیرید
35لوله درز مستقیم1 1/23.7تست گاز APIتماس بگیرید
32لوله درز مستقیم1 1/23.5تست گاز خانگیتماس بگیرید
33لوله درز مستقیم23.5تست گاز خانگیتماس بگیرید
30لوله درز مستقیم123_تماس بگیرید
31لوله درز مستقیم13.3تست گاز APIتماس بگیرید
27لوله درز مستقیم53_تماس بگیرید
28لوله درز مستقیم63صنعتیتماس بگیرید
29لوله درز مستقیم63_تماس بگیرید
25لوله درز مستقیم53صنعتیتماس بگیرید
26لوله درز مستقیم53تست آبتماس بگیرید
23لوله درز مستقیم43صنعتیتماس بگیرید
24لوله درز مستقیم43_تماس بگیرید
20لوله درز مستقیم33تست آبتماس بگیرید
21لوله درز مستقیم33_تماس بگیرید
22لوله درز مستقیم43تست آبتماس بگیرید
18لوله درز مستقیم2.53تست آبتماس بگیرید
19لوله درز مستقیم33صنعتیتماس بگیرید
16لوله درز مستقیم2.53تست گاز خانگیتماس بگیرید
17لوله درز مستقیم2.53صنعتیتماس بگیرید
14لوله درز مستقیم23صنعتیتماس بگیرید
15لوله درز مستقیم23_تماس بگیرید
12لوله درز مستقیم23تست آبتماس بگیرید
13لوله درز مستقیم23تست گاز خانگیتماس بگیرید
9لوله درز مستقیم1.53_تماس بگیرید
10لوله درز مستقیم1.253تست آبتماس بگیرید
11لوله درز مستقیم1.253صنعتیتماس بگیرید
7لوله درز مستقیم1.53تست آبتماس بگیرید
8لوله درز مستقیم1.53صنعتیتماس بگیرید
5لوله درز مستقیم13تست آبتماس بگیرید
6لوله درز مستقیم13تست گاز APIتماس بگیرید
3لوله درز مستقیم1.53تست آبتماس بگیرید
4لوله درز مستقیم13صنعتیتماس بگیرید
1لوله درز مستقیم1 1/43تست گاز خانگیتماس بگیرید
2لوله درز مستقیم13تست گاز APIتماس بگیرید
فهرست