تیرآهن فولادی محصول ثانویه حاصل از نورد گرم شمش فولادی است و به واسطه استحکام مطلوب آن به طور گسترده در ساخت و پروژه های مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی تیرآهن فولادی در دو سطح مقطع متفاوت I و H شکل تولید می گردد که به ترتیب به نام تیرآهن باریک و بال پهن شناخته می شوند. این دو مقطع در ابعاد متفاوت تولید شده و دارای استحکام و کاربردهای مختلفی می باشند.

تیرآهن از لحاظ هندسی از دو عنصر افقی ( بال ) و عمودی ( جان ) تشکیل شده است. جان تیرآهن در برابر تنش برشی و بالها در مقابل ممانهای خمشی مقاومت می کنند. به واسطه همین مقاومت عالی در برابر انواع تنشهای وارده، تیرآهن I و H متداول ترین مقطع فولادی در ساخت ساختمان های فولادی، پل ها و پروژه های عمرانی می باشند.

ردیفنام محصولسایز (mm)استانداردقیمت روز
30هاش سنگین 12 متری، ترک-کره26HEBتماس بگیرید
29هاش سنگین 12 متری، ترک-کره24HEBتماس بگیرید
28هاش سنگین 12 متری، ترک-کره22HEBتماس بگیرید
27هاش سنگین 12 متری، ترک-کره20HEBتماس بگیرید
26هاش سنگین 12 متری، ترک-کره18HEBتماس بگیرید
25هاش سنگین 12 متری، ترک-کره16HEBتماس بگیرید
24هاش سنگین 12 متری، ترک-کره14HEBتماس بگیرید
1هاش سبک 12 متری، ترک-کره12HEAتماس بگیرید
2هاش سبک 12 متری، ترک-کره14HEAتماس بگیرید
3هاش سبک 12 متری، ترک-کره16HEAتماس بگیرید
4هاش سبک 12 متری، ترک-کره18HEAتماس بگیرید
5هاش سبک 12 متری، ترک-کره20HEAتماس بگیرید
6هاش سبک 12 متری، ترک-کره22HEAتماس بگیرید
7هاش سبک 12 متری، ترک-کره24HEAتماس بگیرید
8هاش سبک 12 متری، ترک-کره26HEAتماس بگیرید
9هاش سبک 12 متری، ترک-کره28HEAتماس بگیرید
10هاش سبک 12 متری، ترک-کره30HEAتماس بگیرید
11هاش سبک 12 متری، ترک-کره32HEAتماس بگیرید
12هاش سبک 12 متری، ترک-کره34HEAتماس بگیرید
13هاش سبک 12 متری، ترک-کره36HEAتماس بگیرید
14هاش سبک 12 متری، ترک-کره38HEAتماس بگیرید
15هاش سبک 12 متری، ترک-کره40HEAتماس بگیرید
16هاش سبک 12 متری، ترک-کره45HEAتماس بگیرید
17هاش سبک 12 متری، ترک-کره50HEAتماس بگیرید
18هاش سبک 12 متری، ترک-کره55HEAتماس بگیرید
19هاش سبک 12 متری، ترک-کره60HEAتماس بگیرید
20هاش سبک 12 متری، ترک-کره65HEAتماس بگیرید
21هاش سبک 12 متری، ترک-کره70HEAتماس بگیرید
22هاش سبک 12 متری، ترک-کره100HEAتماس بگیرید
23هاش سنگین 12 متری، ترک-کره12HEBتماس بگیرید
31هاش سنگین 12 متری، ترک-کره28HEBتماس بگیرید
32هاش سنگین 12 متری، ترک-کره30HEBتماس بگیرید
33هاش سنگین 12 متری، ترک-کره32HEBتماس بگیرید
34هاش سنگین 12 متری، ترک-کره34HEBتماس بگیرید
35هاش سنگین 12 متری، ترک-کره36HEBتماس بگیرید
36هاش سنگین 12 متری، ترک-کره38HEBتماس بگیرید
37هاش سنگین 12 متری، ترک-کره40HEBتماس بگیرید
38هاش سنگین 12 متری، ترک-کره45HEBتماس بگیرید
39هاش سنگین 12 متری، ترک-کره50HEBتماس بگیرید
40هاش سنگین 12 متری، ترک-کره55HEBتماس بگیرید
41هاش سنگین 12 متری، ترک-کره60HEBتماس بگیرید
42هاش سنگین 12 متری، ترک-کره65HEBتماس بگیرید
43هاش سنگین 12 متری، ترک-کره70HEBتماس بگیرید
44هاش سنگین 12 متری، ترک-کره100HEBتماس بگیرید
فهرست