تیرآهن

تیرآهن فولادی محصول ثانویه حاصل از نورد گرم شمش فولادی است و به واسطه استحکام مطلوب آن به طور گسترده در ساخت و پروژه های مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی تیرآهن فولادی در دو سطح مقطع متفاوت I و H شکل تولید می گردد که به ترتیب به نام تیرآهن باریک و بال پهن شناخته می شوند. این دو مقطع در ابعاد متفاوت تولید شده و دارای استحکام و کاربردهای مختلفی می باشند.

سایز تیرآهنذوب آهن قیمت(ریال)فایکو قیمت(ریال)
12لطفا تماس بگیرید.لطفا تماس بگیرید.
14لطفا تماس بگیرید.لطفا تماس بگیرید.
16لطفا تماس بگیرید.لطفا تماس بگیرید.
18لطفا تماس بگیرید.لطفا تماس بگیرید.
20لطفا تماس بگیرید.لطفا تماس بگیرید.
22لطفا تماس بگیرید.لطفا تماس بگیرید.
24لطفا تماس بگیرید.لطفا تماس بگیرید.
27لطفا تماس بگیرید.لطفا تماس بگیرید.
30لطفا تماس بگیرید.لطفا تماس بگیرید.
فهرست